BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging ehbo trainingen
BRN Brandbeveiliging bhv trainingen
Brandprotectie
BRN Brandbeveiliging blusmiddelen

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Veiligheids Centrum Oosterhout B.V.

Veiligheids Centrum Oosterhout B.V. (hierna VCO) is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen u hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en/of deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Houtduifstraat 2a
4901 BP Oosterhout
Tel: 0162 – 43 43 13
GSM: 06 524 479 35
E-mail: info@veiligheidscentrum.com

Contactpersoon: de heer N. Langhout

Privacy beleid VCO
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u spullen bij ons bestelt, diensten afneemt, onze websites bezoekt of een (arbeids)overeenkomst met ons aangaat, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de reden voor ons contact met u en welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw cv en motivatiebrief alleen wanneer u bij ons solliciteert.

U kunt ervoor kiezen de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Dit zal er in de meeste gevallen echter toe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen aangaan omdat wij in dat geval onze diensten niet naar behoren kunnen uitvoeren en/of goederen niet kunnen uitleveren.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de reden waarom wij contact met u hebben en de functionaliteiten op de website waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum/ -plaats
 • IBAN/factuurgegevens
 • Informatie die u zelf invult in een open veld op de website, zoals een bericht in het contactformulier
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Gegevens inzake werk/werkgever en inkomen
 • BSN-nummer;
 • Medische gegevens/ziekteverzuimgegevens;
 • VOG
 • Gevolgde opleiding/training/cursus
 • Foto
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden en grondslagen
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de reden dat wij contact met elkaar hebben):

 • Om uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het leveren van goederen of diensten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Zodat wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en marketing.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren.
 • Om certificaten te kunnen uitreiken.
 • Om vragen of opmerkingen te beantwoorden.

VCO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn dus de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, uw toestemming (in voorkomende gevallen) en ons gerechtvaardigd belang.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Wel geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat van belang is voor het geven van uitvoering aan de met u gesloten overeenkomst, wij hiertoe wettelijk zijn verplicht of wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van marketingactiviteiten van belang is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze boekhouder die de facturen verwerkt of de externe trainer die de trainingen verzorgt. Ook kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de certificerende instellingen waar wij mee samenwerken.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor (o.a. met een verwerkersovereenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij met deze derden overeen dat uw gegevens door hen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn of zodra onze overeenkomst met deze derde eindigt.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verkopen of verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet buiten het grondgebied van de EU/EER worden gebracht. 

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om verlies en misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens in ieder geval bewaren zolang dat nodig is om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst. Daarna bewaren wij de gegevens gedurende de termijn dat wij rekening moeten houden met eventuele rechtsvorderingen. Primaire contactgegevens (naam, adres telefoonnummer, email) kunnen door ons langer worden bewaard ten behoeve van het klant-beheersysteem. Ook kunnen wij u vragen om toestemming om uw gegevens langer te bewaren.

Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van onze belastingaangifte.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de vermelding ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Verder zorgen wij ervoor dat alle digitale gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn opgeslagen met een uniek wachtwoord zijn beveiligd.
 • Voor zover sprake is van fysieke gegevensdragers, worden deze bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte en niet onbeheerd achtergelaten.
 • Ook is aan al onze medewerkers en de ingeschakelde hulppersonen/verwerkers een geheimhoudingsverplichting opgelegd.

Cookies
VCO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we inzicht hebben in hoe de website beter kan worden ontwikkeld.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veiligheids Centrum Oosterhout) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VCO. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veiligheidscentrum.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat wij niet op een juiste wijze met uw persoonsgegevens of uw rechten omgaan. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.